Kazalniki kakovosti

KAZALNIKI KAKOVOSTI LEKARNA PRULE-TRNOVO

 

V III. Poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št.85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

V Lekarni Prule-Trnovo v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke ,procese in vire ,potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.

 

Cilji politike kakovosti:

 • Nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj.
 • rast in razvoj lekarne
 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja zaposlenih in uporabnikov lekarniških storitev
 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečanje njihovega zadovoljstva
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • skrb za okolje
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

 

Naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti našega dela:

 • določamo programe izobraževanja in načrte za izboljšanje kakovosti in varnosti,
 • izdelano imamo navodila za delo in varnostne protokole za posamezne storitve,
 • redno izvajamo notranjo presojo dobre prakse,
 • spremljamo kazalnike kakovosti,
 • vzpostavljeno imamo sistem za obvladovanje tveganj,
 • anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti.

 

Kakovost in varnost v lekarni zagotavljamo:

 • z izvedbo rednih notranjih strokovnih nadzorov, posodabljanjem SOP in navodil za delo,
 • s spremljanjem odpoklicev zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov ali živil za posebne zdravstvene namene in vodenjem zahtevanih evidenc,
 • z izvedbo aktivnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki,
 • z nadzorom nad merilno in delovno opremo,
 • z rednimi validacijami aparatur in opreme v lekarni,
 • z rednimi pregledi dokumentacije delovne in merilne opreme,

-    z spremljanjem  kazalnike kakovosti.

 

Kazalniki kakovosti za leto 2021

 

Zap.št. Kazalnik   ………………………………………………………………………                    Rezultat 
1 Število vseh receptov  glede na število zaposlenih magistrov farmacije 14.045
2 Število vseh receptov glede na število zaposlenih magistrov farmacije glede na standarde normative LZS  (13.000Rp/mag.farm) 1,08

 

3 Število točk glede na zaposlenih magistrov farmacije 10.400
4 Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov ( %) 22,60
5 Delež magistralnih zdravil glede na število vseh receptov (% ) 1,73
6 Število vseh farmacevtskih intervencij 0
7 Število prijav domnevnih neželenih učinkov zdravil. 0
8 Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske

intervencije

0
9 Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na št. receptov 0
10 Število strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij 0
11 Število izdelanih osebnih kartic zdravil 0
12 Delež artiklov nabavljenih preko registriranih veledrogerij 100
13 Delež izdelkov ,ki jih v skladu z DLP hranimo v kontroliranih pogojih-

Kontinuirano spremljanje temperature in vlage (%)

100
14 Delež zaposlenih strokovnih delavcev, ki obvladujejo sistem farmako in nutrivigilance 100
15 Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika (%) 100
16 Število dijakov na praktičnem usposabljanju glede na št.mentorjev 1
17 Število pripravnikov farmacevt.tehnikov glede na število mentorjev 0
18 Število študentov na PU glede na glede na število mentorjev 1,5
19 Nezgode pri delu 0
20 Veljavnost usposabljanja zaposlenih s področja VPD in VPP 100

 

V letu 2022 bomo dodatno spremljali nove kazalnike kakovosti

- Delež podvojenih receptov na število vseh receptov

- Adherenca  bolnikov pri uporabi zdravil

Vprašanje, povpraševanje?

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!